header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

Rozpoczęto nabór wniosków do działania nr 9.5 PO KL

2013-02-14 14:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza: 

KONKURS nr POKL/9.5/I/13
na projekty realizowane w ramach 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Celem Działania 9.5 jest:
Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.


INFORMACJE O NABORZE

Termin składania wniosków
Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że WUP Kraków ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od 14 lutego 2013 r. do 18 marca 2013 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w: 
- siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110 
- siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
- siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202

Sposób składania wniosków
Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.


NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Kto może składać wnioski ?
W ramach działania 9.5 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
Lokalne Grupy Działania.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie ?
Zgodnie z Planem Działania na 2013 r. projekt zakłada realizację typu/ów operacji właściwych dla Poddziałań 9.1.1 i/lub 9.1.2 PO KL.Typy operacji właściwe dla Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 PO KL:

Poddziałanie 9.1.1 PO KL: 
- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy

Poddziałanie 9.1.2 PO KL:
- programy rozwojowe  szkół i placówek  prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych) , w szczególności obejmujące:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów
z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, 
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych, 
- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, 
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do  poprawy jakości nauczania,
- staże zawodowe  realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.


Szczegóły >>>


Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko