header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego - konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2012-12-05 08:29

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 października 2012 r. ogłosił konkurs zamknięty w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego".

Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 50 000 000 zł. Wnioski będą przyjmowane do 28 grudnia 2012 r.
 
W ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących typów projektów:
1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

W ramach Działania 1.5 wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Każdy Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%. Wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Wsparcie kierowane jest do:
- osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy;
- pracodawców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zawarte w dokumentacji konkursowej, która dostępna jest na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS www.kapitalludzki.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.

Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko