header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Akty prawne

Prawo krajowe

Prawo unijne


PRAWO KRAJOWE


Prawo zamówień publicznych Pobierz


Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Pobierz plik


Ustawa o finansach publicznych Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja nieaktualna) Pobierz plik 


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz plik
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja nieaktualna) Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja nieaktualna) Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja nieaktualna) Pobierz plik


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pobierz plik


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki” Pobierz plik


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pobierz plik


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2008 nr 74, poz. 671) Pobierz plik 


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja nieaktualna) Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pobierz plik

Ustawa o ochronie danych osobowych Pobierz plik 


Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Pobierz plik


Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Pobierz plik


Ustawa o zatrudnieniu socjalnym Pobierz plik 


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pobierz plik


Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju Pobierz plik


Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Pobierz plik


Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych Ustawa traci moc z dniem 1 maja 2010 r. Pobierz plikPRAWO UNIJNE

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)


Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)


Rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko