header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

FAQ - Dokumenty regulujące realizację Programu Kapitał Ludzki

Poniżej przedstawiamy dla Państwa opublikowane przez  Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) interpretacje do zapisów dokumentów regulujących realizację programu, które są problematyczne albo wymagają doprecyzowania.

FAQ dotyczący realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki (216 KB)
 

Informacje zawarte w dokumencie stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych pytań do Instytucji Zarządzającej na adres rownoscplci@mrr.gov.pl. Poniższy materiał nie przedstawia obwiązujących wytycznych IZ PO KL, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski.

FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - wersja scalona z kwietnia 2012 r. (440 KB) 

Informacje zawarte w dokumencie to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL. Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” – przede wszystkim wersji z dnia 15 grudnia 2011 r. (dalej: Wytyczne 2011) jak również wersji z 22 listopada 2010 r. (dalej: Wytyczne 2010) oraz wersji z dnia 28 grudnia 2009 r. (dalej: Wytyczne 2009). Przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie obowiązywania danej odpowiedzi. W najnowszej wersji FAQ ujęto komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ.

FAQ dot. efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL (67 KB) 

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej w projekcie realizowanym w ramach PO KL.

FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL (91 KB) 


Informacje zawarte w dokumencie są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL (225 KB) 


Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.

Powyższe interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki dostępne są także na stronie serwisu Instytucji Zarządzającej pod następującym adresem: http://www.efs.gov.pl/dokumenty/strony/interpretacje_iz_pokl.aspx.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko