header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

TYPY PROJEKTÓW

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorców, w szczególności w zakresie (1):

- organizacji pracy (a)
- form świadczenia pracy (b)
- promocji podnoszenia kwalifikacji  zawodowych (c)
- godzenia życia zawodowego i prywatnego (d).

2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego (2).


BENEFICJENCI (kto może realizować projekty)

Partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznego- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

GRUPY DOCELOWE

1. Pracodawcy i pracownicy.
2. Organizacje pracodawców.
3. Związki zawodowe.
4. Jednostki samorządu terytorialnego.
5. Instytucje rynku pracy.
6. Społeczność lokalna.
7. Organizacje pozarządowe.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko