header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013 jest  największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.


Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników. 


Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

 

W ramach przeglądu śródokresowego w 2011 roku do Programu wprowadzono zmiany ukierunkowane na podniesienie efektywności realizowanego wsparcia oraz służące przetestowaniu nowych rozwiązań systemowych przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę w nowym okresie programowania.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, natomiast ok. 40% na wsparcie sektorowe prowadzone na szczeblu centralnym.

Priorytety realizowane centralnie:

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V: Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X: Pomoc techniczna.

CELE PO KL

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele szczegółowe to:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
- wzrost spójności terytorialnej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINSANSOWANIE PROJEKTU PO KL?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dopuszcza możliwość realizacji projektów systemowych i konkursowych.


Projekty systemowe – podmioty realizujące projekty systemowe to m.in. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie.


Projekty konkursowe – co do zasady aplikować o środki mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową).  Niektóre z Poddziałań przewidują dodatkowe wskazówki i/lub ograniczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w ramach opisu poszczególnych Priorytetów i Działań/Poddziałań.


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O POKL?

Szczegółowe informacje dotyczące PO KL w Małopolsce dostępne są w niniejszym serwisie internetowym oraz w Punktach Informacyjnych EFS mieszczących się w:

 

- Krakowie, Plac na Stawach 1, parter, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, tel. 014 626 95 43,

- Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 018 442 91 25.

 

Nieodpłatne doradztwo dla beneficjentów z terenów województwa małopolskiego świadczą również Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS) w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu oraz Oświęcimiu.

 

Szczegółowe informacje o całym Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki dostępne są w serwisie rządowym www.efs.gov.pl.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, pokój 110 oraz w Zespołach Zamiejscowych WUP: w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 018 442 91 25 oraz Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, tel. 014 626 95 43.

Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko