header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Konkursy organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków w procedurze konkursowej w następujących działaniach i poddziałaniach PO KL:

 

PRIORYTET VI
RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

PRIORYTET VII
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy


PRIORYTET VIII
REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

PRIORYTET IX
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko