header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Kontrole projektów

Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą zostać objęci kontrolą na miejscu projektu. Takie kontrole obejmują wizyty monitoringowe (w miejscu realizacji usługi) oraz kontrole w siedzibie beneficjenta.

Wizyta monitoringowa

Wizyty monitoringowe nie są zapowiadane i odbywają się w godzinach realizacji części merytorycznej projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji).
Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznego postępu rzeczowego.
Zakres wizyty monitoringowej obejmuje miedzy innymi sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu, umową na realizację usługi, a także z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie oraz sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem.

Ponadto weryfikacji podlega:
- oznakowanie pomieszczeń, w których realizowana jest usługa (plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informacjami o współfinansowaniu projektu z EFS),
- otrzymywanie materiałów szkoleniowych przez uczestników.
Sprawdzane są także dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą np. w zakresie liczby osobogodzin.

Kontrolujący przeprowadzają wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania ich wiedzy na temat współfinansowania projektu z EFS.

Kontrola w siedzibie beneficjenta

Beneficjent realizujący projekt zawiadamiany jest o kontroli na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrole będą przeprowadzane w składach minimum 2 osobowych.
Beneficjent powinien przygotować niezbędną dokumentację projektu związaną z zakresem kontroli wskazanym w zawiadomieniu o kontroli. W razie wątpliwości związanych z terminem kontroli lub jej zakresem należy skontaktować się z Zespołem Kontroli WUP w Krakowie.

Zakres kontroli obejmuje m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
3. sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
5. zgodność danych przekazywanych we wniosku  o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
6. prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych,
7. poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,
8. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
9. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
10. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
11. utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu (po zakończeniu realizacji projektu),
12. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
13. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
14. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

W przypadku projektów z zakresu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej zakres kontroli został określony w dokumencie Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL.

Co podlega kontroli w ramach poszczególnych obszarów oraz jakie dokumenty należy przygotować?


Po zakończeniu kontroli

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, sporządzana jest i przekazywana do jednostki kontrolowanej informacja pokontrolna.
Informacja pokontrolna jest sporządzana przez Zespół kontrolujący w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w niej zawartych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej informacji wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie.
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej:
- przesyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia Zaleceń pokontrolnych.

W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości jednostka kontrolująca wydaje Zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, a także mające na celu zapobieganie wystąpieniu kolejnych uchybień/nieprawidłowości w przyszłości oraz usprawniające realizację projektu.

Zalecenia pokontrolne są przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej w formie pisemnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej Informacji pokontrolnej lub informacji o odmowie jej podpisania.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w Zaleceniach pokontrolnych, do wdrożenia Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.
Zespół Kontroli

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko