header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzone przez Minister Rozwoju Regionalnego 20 lutego 2008 r. Wytyczne te zostały opracowane w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) oraz pkt 2.3 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.


Wszystkie wydatki w ramach POKL są kwalifikowalne, jeśli:
• są niezbędne do realizacji projektu - mają bezpośredni związek z jego celami;
• spełniają wymogi efektywnego zarządzania kosztami (nakłady adekwatne do rezultatów);
• zostały faktycznie poniesione;
• są udokumentowane;
• zostały przewidziane w budżecie projektu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu w ramach POKL;
• są zgodne z Wytycznymi, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.


Wydatek faktycznie poniesiony
- wydatek środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią lub kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość.
W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych.
Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Co do zasady przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza kwotę kolejnych płatności na rzecz beneficjenta w ramach projektu. Odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby projektu nie stanowią przychodu projektu.
Aktywa wytworzone w ramach projektu nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Oznacza to, że na przykład komputer zakupiony na potrzeby projektu trwającego od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. może zostać sprzedany nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. W przypadku naruszenia powyższego przepisu, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków wykorzystanych na zakup aktywów wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Okres kwalifikowania wydatków w ramach POKL: 12 grudnia 2006 r. - 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu realizowanego w ramach PO KL (równoznaczny z okresem jego realizacji) określa umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Beneficjentem. Okres ten nie może wykraczać poza podane wyżej daty graniczne.
Projekty w ramach priorytetów PO KL, zarówno centralnych jak i regionalnych, są realizowane wyłącznie na terytorium kraju, za wyjątkiem uzasadnionych celem projektu wypadków.


Wydatki niekwalifikowalne
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 (art. 11 ust. 2), za niekwalifikowalne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL uznaje się poniższe kategorie wydatków:
• podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
• zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
• zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu;
• odsetki od zadłużenia.
Dodatkowo, zgodnie z Krajowymi Wytycznymi, niekwalifikowalne są następujące kategorie wydatków:
• koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;
• wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;
• koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;
• wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
• wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą, niekwalifikowalne są składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wynagrodzenia personelu projektu.
Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent.


Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (w szczególności zasady kwalifikowalności dla poszczególnych kategorii wydatków) znaleźć można w Ustawach i rozporządzeniach oraz w Dokumentach programowych.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko