header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Monitoring i sprawozdawczość (PEFS)

Zaleca się, aby wszyscy beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 we właściwej instytucji sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – Walidator.

Informujemy również, że zgodnie z nową Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 przy występowaniu do IZ POKL o nadanie sztucznego numeru NIP i/lub REGON należy korzystać z poniższej formatki.

Formatka

Formularz zgłoszeniowy do projektów realizowanych w ramach POKL nie powinien zawierać danych wykraczających poza zakres określony w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu pn „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”.

Projektodawca  powinien stosować formularz, w którym zakres zbieranych od Beneficjentów ostatecznych informacji zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Wszelkie dane, które Beneficjent może wprowadzić do PEFS 2007 samodzielnie, nie powinny być pozyskiwane od uczestników projektu za pomocą takiego kwestionariusza.

Ponadto informujemy, że w ramach ograniczenia liczby zbieranych danych:

-w przypadku projektów skierowanych do instytucji nie wymaga się zbierania od ich pracowników danych dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną
- w przypadku projektów skierowanych do uczestników korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy nie wymaga się zbierania danych dotyczących powodów wycofania się z zaplanowanej ścieżki wsparcia
- we wszystkich projektach nie wymaga się zbierania danych dotyczących wykorzystania we wsparciu technik e-learning
- we wszystkich projektach wystarczające jest podanie przez uczestnika projektu tylko jednego numeru telefonu – będącego numerem kontaktowym
- we wszystkich projektach dane dotyczące płci i wieku uczestnika w chwili przystępowania do projektu uzupełniane są automatycznie przez Formularz PEFS 2007, po wprowadzeniu prawidłowego naturalnego numeru PESEL i nie jest wymagane pozyskanie ich od uczestnika.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko