header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Co należy do obowiązków benficjenta?

Beneficjent ma obowiązek realizować projekt :
- na podstawie wniosku o dofinansowanie, 
- w okresie wskazanym we wniosku,
- w oparciu o harmonogram realizacji Projektu  .

Ewidencja księgowa:
-  Beneficjent ma obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu (odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy), 
- obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dotyczy wszystkich Partnerów w zakresie realizowanej przez nich części projektu.

Wnioski o płatność:
- Beneficjent ma obowiązek składania wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego,
- końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

Monitoring i kontrola:
- Beneficjent zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej, w raz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu,
-  Zakres danych obejmuje: dane uczestnika, dane kontaktowe, dane dodatkowe,
- Beneficjent ma obowiązek zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych i aktualizowania informacji o każdym organizowanym szkoleniu, przynajmniej raz w miesiącu,
- Beneficjent ma obowiązek informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji Projektu,
- na wezwanie Instytucji Wdrażającej beneficjent ma obowiązek przedstawienia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu.

Obowiązki informacyjne i promocyjne:
Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie komunikacji uczestniczą również inne instytucje odpowiedzialne za realizację Programu.
Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu. Za informację o współfinansowaniu, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu  przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych.
Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.
Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana np. w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych. Na lata 2007-2013 przygotowany został Plan komunikacji Programu Kapitał Ludzki , który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.
Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki , gdzie zawarto szczegółowe informacje dotyczące oznaczania projektów w ramach POKL.
Informacje dotyczące zasad umieszczania logotypów na materiałach promocyjnych znajdują się w dokumencie NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007/2008

Przejdź do >> dokumentów kluczowych ze względu na obowiązek informacji i promocji a także do logotypów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej obowiązujących w latach 2007-2013 do oznaczania projektów.

Ponad to do obowiązków beneficjentów należy:
- zgłoszenie do  Instytucji Wdrażającej wydatków niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez IW,
- ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu,  
- zwrot odsetek bankowych od przekazywanych transz dotacji (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej),
- informowanie IW o zbyciu wszystkich aktywów wytworzonych w ramach Projektu,
- zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko