header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PEFS - Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego

Nieodłącznym elementem sprawozdania z realizacji projektu jest PEFS. Przy pomocy PEFS gromadzone są informacje na temat Beneficjentów Ostatecznych celem monitorowania efektów zrealizowanego wsparcia, po zakończeniu wdrażania poszczególnych projektów.

Dane gromadzone w PEFS służą m.in prowadzeniu badań ewaluacyjnych. Umożliwiają Wykonawcy badania dotarcie do uczestników projektów w celu przeprowadzenia wywiadu, ankiety np.: czy udział w projekcie pozwolił im na zdobycie niezbędnych kwalifikacji, czy utrzymały/uzyskały zatrudnienie w następstwie udzielonego wsparcia.
Taka informacja uzyskana w trakcie prowadzonego badania pozwala ocenić adekwatność, skuteczności zrealizowanych w ramach danego projektu działań

Obowiązki Beneficjenta.

Beneficjent zgodnie z zapisami umowy zobowiązany jest do jest wypełnianie i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (WUP Kraków) elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu wraz z wnioskiem o płatność.PEFS powinien zostać dostarczony do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (WUP Kraków) osobiście lub przesłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. Niedopuszczalne jest przesyłanie danych pocztą elektroniczną.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z tym Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko