header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Proces wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach POKL, zarówno złożone w odpowiedzi na konkurs jak i projekty systemowe podlegają ocenie. Schemat procesu wyboru i oceny projektów przedstawia poniższy rysunek.


W procesie oceny wniosku stosowane są kryteria oceny projektów, stanowiące część Systemu Realizacji PO KL. Każdorazowo szczegółowy opis kryteriów zawarty jest w Dokumentacji konkursowej.
Pierwszym etapem procesu wyboru jest ocena formalna, która polega na sprawdzeniu ogólnych kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów dostępu, jeśli zostały takie przewidziane w ramach danego konkursu.
Ocenie podlegają takie kwestie jak np. czy wniosek został właściwie przygotowany i podpisany, czy został złożony przez uprawniony podmiot, w terminie, w odpowiedzi na konkurs, czy przewiduje wsparcie w formie i dla grup określonych w Dokumentacji konkursowej, itp. Ocena tych kryteriów ma charakter „0-1” - ocenia się czy wniosek dane kryterium spełnia czy też nie spełnia.
W wyniku oceny formalnej wniosek może zostać skierowany do poprawy, odrzucony bądź przekazany do następnego etapu – oceny merytorycznej.
Do oceny merytorycznej przekazywane są wnioski poprawne pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna zasadniczo koncentruje się już na treści wniosku a dokonywana jest w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne, kryteria horyzontalne oraz kryteria strategiczne, jeśli zostały takie przewidziane w ramach danego konkursu. Oceniane jest m.in. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, grupy docelowe, działania projektowe, potencjał Wnioskodawcy czy budżet projektu.
Oceną merytoryczną projektów zajmuje się Komisja Oceny Projektów (KOP), umiejscowiona w IP2. Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Beneficjent, którego wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną może podjąć negocjacje z IP2. Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania.

Jeśli Wnioskodawca otrzymał pismo informujące go o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z IP2, składa do IP2 wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie.
Po ich weryfikacji następuje podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Pomocą w śledzeniu procesu wyboru, oceny i podpisania umowy są publikowane dla poszczególnych naborów harmonogramy ocen, w których znajdują się szczegółowe informacje o terminach związanych z poszczególnymi etapami.
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko