header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w ramach PO KL realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego beneficjentów.
Sprawozdanie odzwierciedla postęp rzeczowy projektu w danym okresie rozliczeniowym.
Dane, który ma obowiązek wprowadzić do sprawozdania każdy Beneficjenta dotyczą m.in:


• Liczby osób rozpoczynających/kończących udział w projekcie,
• Liczby osób, które przerwały udział w projekcie,
• Statusu na rynku pracy uczestników projektu,
• Wieku uczestników projektu,
• Wykształcenia


W ramach systemu sprawozdawczości sporządzane są następujące dokumenty sprawozdawcze:

 

• Informacja miesięczna z realizacji PO KL przygotowywana przez Instytucję Pośrednicząca 2 stopnia (WUP Kraków) oraz Instytucję Pośredniczącą (Departament Polityki Regionalnej UMWM)
• Sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe z realizacji Działań przygotowywana przez Instytucję Pośrednicząca 2 stopnia (WUP Kraków) oraz Instytucję Pośredniczącą (Departament Polityki Regionalnej UMWM)
• Wniosek o płatność wraz z częścią sprawozdawczą (załącznik nr 2 do wniosku o płatność) – przygotowywany przez Beneficjenta

Obowiązek sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji projektu wynika z umowy o dofinansowanie projektu. Sprawozdanie przekazywane powinno być w wersji papierowej i elektronicznej do właściwej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (WUP Kraków).Zespół Strategii Rynku Pracy

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko