header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Strategie krajowe i regionalne

DOKUMENTY KRAJOWE

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz warunki,  które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej

Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013

Dokument określający priorytety działań w obszarze rynku pracy, w tym sposoby osiągnięcia następujących celów: wzrost zatrudnienia (osiągnięcie pod koniec 2013 roku wskaźnika zatrudnienia w wysokości 58 -60 proc.); ograniczenie bezrobocia (zmniejszenie pod koniec 2013 roku stopy bezrobocia do 10 -12 proc.) oraz uzyskanie znaczących postępów dotyczących jakości zatrudnienia.

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 – 2013

Dokument określa, w jaki sposób mają być osiągnięte następujące cele: osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym; ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym wzmocnienie organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej; stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa jako rezultatu działania zasad pomocniczości, partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego.

 

Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013

Strategia Polityki Społecznej określa cele stojące przed Polską z perspektywy polityki społecznej. Strategia w swym założeniu realizuje zadania wyznaczone przez Strategię Lizbońską i zalecenia Rady Europejskiej. Celem Strategii jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwiania wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli.

Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
DOKUMENTY REGIONALNE

Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
Strategia Rozwoju Województwa to najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd województwa. Strategia określa cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na terenie regionu, ukazując, co społeczność regionalna może osiągnąć w perspektywie dziesięciu lat.

Regionalna strategia innowacji Województwa Małopolskiego
Dokument ten zawiera najważniejsze działania w zakresie rozwoju badań i innowacji, podnoszenia odpowiednich kwalifikacji i umiejętności oraz łatwiejszego dostęp do kapitału i technologii w regionie, których podjęcie pozwoli na osiągnięcie poziomu konkurencyjności zbliżonego do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Rynek pracy województwa małopolskiego w 2011 roku

Dokument przedstawiający sytuację i zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa małopolskiego w 2011 r. Pokazuje poziom i strukturę zatrudnienia / bezrobocia w województwie, wpływ zmian w gospodarce i edukacji na rynek pracy oraz jakość zasobów ludzkich w regionie.Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko